06:44 ICT Thứ ba, 27/07/2021

Tin Tức

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Phạm Văn Điện

Phone :0913152495
Yahoo :
1
Skype :
My status
 
Đỗ Tiến Mạnh
Yahoo:
1

Facebook của hội
1
 

Doanh Nghiệp

Công ty Cổ phần N.V.T
vital
Anbinhbank
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH
Daso Group
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIẦY THÁI BÌNH
Công ty du lich Hasatuor

Trang nhất » Giới thiệu

Quy chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP  - TỰ DO – HẠNH PHÚC
  ----------000-----------
 
                                                                     T.p Hồ Chí Minh, ngày……...tháng 09 năm 2012
 
 • Căn cứ Quyết định số 389/UBMT ngày 28/11/1991 của UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về việc Thành lập Ban liên lạc đồng hương tỉnh Thái Bình tại Thành phố HCM.
 • Căn cứ Nội qui tổ chức của Ban liên lạc đồng hương tỉnh Thái Bình tại Thành phố HCM ngày 25/08/1991.
 • Căn cứ Hội nghị Ban liên lạc đồng hương tỉnh Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ban thường trực hội đồng hương Thái Bình ngày..........tháng 09 năm 2012.
Nay ban hành
QUI CHẾ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH THAY THẾ NỘI QUI TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH TẠI TPHCM NGÀY 25/8/1991.
 
                                                        CHƯƠNG 1
                            Tên gọi, mục đích, tôn chỉ và trụ sở của hội
 
Điều 01:  Tên gọi:  Hội đồng hương tỉnh Thái Bình tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới đây
              viết tắt là Hội đồng hương Thái Bình (HĐHTB).
 
Điều 02:  Mục đích và tôn chỉ
 1. Hội đồng hương Thái Bình là một tổ chức xã hội sinh hoạt tự nguyện, là nơi hội tụ của tất cả những người quê hương Thái Bình đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại thành phố Hồ chí Minh.
 2. Mục đích hoạt động của hội vì lợi ích cộng đồng của cả quê hương Thái Bình và nơi hội viên đang sinh sống và làm việc. Hội không theo đuổi mục đích kinh tế, lợi ích cá nhân và lợi ích cục  bộ địa phương.
 3. Hoạt động của hội nhằm xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng giúp đỡ nhau ổn định đời sống kinh tế, hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh và hội nhập, chia sẻ khó khăn trong rủi ro hoạn nạn, phát huy truyền thống Cách mạng và văn hóa tốt đẹp của quê hương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh. Tôn trọng và chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các qui định khác của địa phương.
 4. Hội tạo điều kiện để các hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và phát triển việc làm, tổ chức giao lưu thăm hỏi nhau trong việc hiếu hỷ, cũng như khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn rủi ro.
 5. Hội góp phần và duy trì việc phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, có ý chí phấn đấu vươn lên theo gương Lê Quí Đôn để làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
 6. Hội là cầu nối tình cảm của những người con xa xứ với nhau, và những người con xa xứ với quê hương, vận động hội viên làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ tại nơi mình sinh sống và góp sức xây dựng quê nhà.
 7. Hội cũng là nơi cung cấp thông tin hai chiều, làm cầu nối với nhân dân và lãnh đạo quê hương tỉnh Thái Bình.
 
Điều 03:  Trụ sở của hội .
Trụ sở hội của hội: Tại nhà số 217 Nơ Trang Long Phường 12, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh.
      ĐT:      08.35160321,     Fax:  08. 38432432.
      Website:  wwwdonghuongthaibinh.hcm.vn.
 
                                                        CHƯƠNG II                                                          
                                                            Hội viên
Điều 04:    Điều kiện của hội viên:
 Tất cả những người có quê quán tại Thái bình, những người là con, con nuôi, cháu, dâu, rể,   những người đã từng sống và làm việc gắn bó tình cảm yêu mến Thái bình, nay đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận qui chế này tự nguyện đăng ký gia nhập hội và đóng hội phí đều có thể trở thành hội viên.
 
Điều 05:   Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên.
 1.   Quyền lợi.
 1. Hội viên có quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử vào Ban liên lạc của hội.
 2. Hội viên được tham gia mọi hoạt động của hội.
 3. Hội viên và con em của hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động xã hội, trong học tập sẽ được tuyên dương và  khen thưởng.
 4. Hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ được hội giúp đỡ động viên về tinh thần và vật chất tùy theo khả năng của hội.
 
 1.  Nghĩa vụ.
 1. Hội viên phải tự giác tuân thủ Qui chế hoạt động của hội, tích cực tham gia các hoạt động của hội trên tinh thần xây dựng và phát triển hội ngày càng lớn mạnh.
 2. Không phát ngôn và có những hành vi làm phương hại đến danh dự uy tín của hội.
 3. Đóng hội phí đầy đủ theo qui định của Hội.
 4. Hội viên không tuân thủ qui chế của hội khi mắc sai lầm về phát ngôn hoặc có hành vi gây chia rẽ khối đoàn kết của cộng đồng làm phương hại đến uy tín, danh dự và lợi ích chung của hội thì tùy theo mức độ vi phạm Hội sẽ có hình thức nhắc nhở hoặc xóa tên khỏi danh sách của hội.
 
                                                CHƯƠNG III
                                     Nhiệm vụ và tổ chức của hội
 Điều 06:   Nhiệm vụ.
 1. Hội có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền động viên mọi người gia nhập hội, xây dựng chương trình hoạt động cho phù hợp với tôn chỉ mục đích của hội được qui định tại Điều 02 của qui chế này.
 2. Xây dựng khối đại doàn kết nhất trí trong hội để thực hiện nhiệm vụ của hội.
 3. Tổ chức tốt hệ thống thông tin, diễn đàn thông qua trang Web của hội để các hội viên có điều kiện giao lưu và kịp thời thông tin hai chiều giữa hội viên với Ban liên lạc của hội về các thông tin cần thiết trong hoạt động của hội.
 4. Kịp thời chăm lo giúp đỡ đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên theo chương trình hoạt động của hội.
 
Điều 07:  Tổ chức của hội.
 1. Tổ chức của hội gồm Ban liên lạc của hội và các Chi hội trực thuộc.
 2. Ban liên lạc của hội do hội nghị Đại hội đại biểu của Hội đồng hương tỉnh Thái Bình bầu ra; số lượng thành viên của Ban liên lạc từ 15 đến 25 ủy viên; nhiệm kỳ của Ban liên lạc là 05 năm.
 3. Ban liên lạc bầu ra Trưởng ban và các Phó ban, các ban chuyên môn tham mưu giúp việc cho Trưởng ban.
 4. Ban liên lạc cử ra một ủy viên làm Chánh văn phòng và 01 đến 03 Ủy viên làm phó văn phòng phụ trách các công việc của Văn phòng.
 5. Các chi hội trực thuộc được tổ chức theo địa bàn cư trú của hội viên, tùy thuộc số lượng hội viên đăng ký để thành lập Chi hội. Chi hội có thể phân bổ theo địa bàn Quận, Huyện hoặc đơn vị, trường học…Chi hội trưởng do Ban liên lạc chỉ định, hoặc được bầu cử bởi hội nghị toàn thể của Chi hội.
 6. Các Chi hội trực thuộc chịu sự quản lý, điều hành và chỉ đạo của ban liên lạc hội đồng hương tỉnh.
 
Điều 08:  Tiêu chuẩn thành viên của Ban liên lạc
Thành viên của Ban liên lạc là hội viên ưu tú có nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội, cho quê hương Thái Bình và có đủ sức khỏe, thời gian, cũng như khả năng đóng góp ý kiến, tài chính cho hoạt động của hội, có uy tín trong hội, được đa số các đại biểu của Đại hội đại biểu tín nhiệm bầu ra.
 
Điều 09:  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban liên lạc  
 1. Ban liên lạc có nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động của hội bao gồm cả đối nội, đối ngoại theo chương trình kế hoạch và quy chế của hội.
 2. Ban Ban liên lạc hội họp đình kỳ 06 tháng một lần và có thể họp bất thường khi cần thiết do Trưởng ban triệu tập.
 3. Tổ Tổ chức họp mặt toàn thể đồng hương Thái Bình tại Tp.HCM mỗi năm một lần vào dịp đầu năm. Ngày họp mặt chính thức được ấn định vào ngày 16 tháng giêng âm lịch hàng năm.
 4. Tổ chức đại hội đại biểu đồng hương tỉnh để bầu ra Ban liên lạc theo nhiệm kỳ.
 5. Xem xét quyết định việc thành viên Ban liên lạc xin từ nhiệm và bổ sung thành viên mới vào Ban liên lạc giữa hai kỳ đại hội.
 6. Quản lý chỉ đạo các Chi hội trực thuộc hoạt động theo qui chế của hội.
 7. Thường xuyên liên hệ với lãnh đạo, các tổ chức xã hội và nhân dân tỉnh Thái Bình để nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quê hương và thông báo đến lãnh đạo, nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của hội.
 8. Ban liên lạc tỉnh tổ chức mừng thọ cho hội viên hoặc cha mẹ của hội viên cao tuổi từ 90; 95 đến 100 tuổi trở lên. Hội viên, cha mẹ hội viên dưới 90 tuổi do các Chi hội cơ sở tổ chức chúc thọ và mừng thọ.
 9. Thăm hỏi ốm đau và tang chế.
 • Hội viên là thành viên Ban liên lạc tỉnh, các vị lão thành Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, ốm đau, nằm bệnh viện hoặc từ trần thì ban liên lạc tỉnh đến thăm hỏi, động viên hoặc phúng viếng chia buồn.
 • Hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro, bệnh tật ốm đau, hoặc qua đời Ban liên lạc hội hoặc Chi hội đến thăm hỏi, động viên tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ theo khả năng tài chính của hội hoặc phúng viếng, chia buồn.
  1. Khen thưởng
 • Hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của hội, đóng góp xây dựng hội được tặng giấy khen của Ban liên lạc tỉnh.
 • Hội viên và con, em của hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập như: Đạt thủ khoa các trường, hoặc đạt huy chương vàng, bạc qua các kỳ thi trong nước và Quốc tế được Ban liên lạc khen thưởng giấy khen và quà tùy theo khả năng tài chính của hội.
  1. Quản lý quỹ hội theo quy định.
            
                                              CHƯƠNG IV
                                                       Tài chính của hội
Điều 10:   Nguồn thu
 1. Hội phí của hội do hội viên tự nguyện đóng góp hàng năm với mức thu tối thiểu là 100.000đ/hội viên; không giới hạn mức tối đa. Các gia đình thuộc diện nghèo, khó khăn sẽ được xem xét miễn giảm hội phí.
 2. Các khoản thu khác:  Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các Hội viên, Doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm.
 3. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm quỹ hội hàng năm.
 4. Các hoạt động của hội có thu khác (nếu có) .
 5. Hội phí do ủy viên Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh phụ trách tài chính phân công hội viên thu trực tiếp vào ngày họp mặt đầu năm.
 6. Việc thu hội phí phải tuân thủ theo đúng các qui định của pháp luật và phù hợp với qui chế của hội.
 
Điều 11:  Chế độ sử dụng quỹ hội
 1. Chi phí cho kỳ họp đầu năm của hội gồm: Hội trường, tài liệu, thông báo trên báo đài, phát hành bản tin và liên hoan.
 2. Mừng thọ hội viên, cha mẹ hội viên cao tuổi từ 90; 95 và 100 tuổi trở lên với một phần quà có giá trị tối thiều 500.000đ/người
 3. Thăm hỏi, Hội viên là thành viên Ban liên lạc hội; thành viên ban liên lạc Chi hội trực thuộc; các vị lão thành Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng và Hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro, ốm đau, nằm viện với mức tối thiểu là 200.000đ/người.
 4. Chia buồn; phúng viếng Hội viên là thành viên của Ban liên lạc hội; thành viên ban liên lạc Chi hội trực thuộc; các vị lão thành Cách mạng; mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh qua đời 01 vòng hoa và tiền phúng viếng trị giá 500.000đ.
 5. Khen thưởng:
 • Hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội, đóng góp xây dựng cho hội được tặng giấy khen và hoa trị giá tối thiểu 100.000đ/phần.
 • Hội viên và con hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập (tại Điều 9.10)  được tặng giấy khen và tặng phẩm trị giá 500.000đ/phần.
  1. Chi hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, cho hoạt động phong trào, cho hội viên gặp tai nạn rủi ro, tùy theo khả năng tài chính của hội do thường trực Ban liên lạc thống nhất quyết định.
  2. Chi cho các hoạt động của Văn phòng hội.
 
Điều 12:  Quản lý thu, chi quỹ hội
Việc quản lý thu và chi quỹ hội phải được quản lý chặt chẽ, mở sổ sách kế toán, ghi chép, đầy đủ chi tiết các khoản thu, chi (kèm theo chứng từ) báo cáo công khai thu, chi mỗi kỳ cho Ban liên lạc. Chánh văn phòng có trách nhiệm báo cáo tình hình thu chi tài chính của hội cho ban Liên lạc.
 
  CHƯƠNG V
                                                          Điều khoản thi hành
Điều 13:  Quy chế này gồm 05 chương 14 điều. Việc sửa đổi bổ sung quy chế cho phù hợp
với tình hình hoạt động thực tế của hội sẽ do Ban liên lạc hội xem xét và quyết định, có thông báo bằng văn bản mới có giá trị thực hiện.
 
Điều 14:  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được phổ biến đến toàn thể hội
                 viên để thực hiện.
 
   TM Ban Liên Lạc Hội Đồng Hương Thái Bình Tại Tp.HCM
                                                                                        Trưởng Ban  

Câu lạc bộ Doanh Nhân TB

Đăng nhập thành viên

Liên kết Thái Bình

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình
Sở Giáo & Dục Đào Tạo Thái Bình
Báo Thái Bình

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 248

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17050

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1771491

Doanh Nghiệp

Gemadept
Logo BMD
Công ty Đông Á
vinacam